Kiss Day Wishes : Kiss is thé kéy of lové.

Kiss is thé kéy of lové.
Lové is thé kéy of mârriâgé.
Mârriâgé is thé box of childrén.
Childrén âré problém of India.
So stop thé kissing ând sâvé thé India.
Happy Kiss Day ..!!

Leave a Reply